Προσευχή


Ἐργασία καὶ προσευχή

— Ἔλεγα σὲ κάποιον καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὸ καταλάβει ὅτι καὶ ἡ ἐργασία ποὺ γίνεται γιὰ τόν Χριστό, προσευχή εἶναι. Ὅταν φυτεύεις καὶ λὲς τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», προσεύχεσαι. Ἀλλὰ καὶ ἄν δὲν μπορεῖς νὰ τὸ λές, διότι ἡ δουλειὰ εἶναι τέτοια, πάλι προσευχὴ εἶναι. Τὸ καταλαβαίνεις; Ἀπό το βιβλίο “Ἀπὸ τὸ Σημειωματάριο ἑνὸς Ὑποτακτικοῦ“, […]


Οἱ κίνδυνοι τῆς τυποποίησης τῆς νοερᾶς προσευχῆς

Ὁ Γέροντας εἶπε ὅτι κάποιος μοναχὸς «ἔπαθε» ἀπὸ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» καὶ τώρα θέλει νὰ φύγει ἀπὸ τὸ μοναστήρι. Σημείωση: Ὁ Γέροντας πολλὲς φορὲς ἔλεγε ὅτι ἡ νοερὰ προσευχή, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» δὲν διδάσκεται σωστὰ ἀπὸ μερικούς. Διότι ρίχνουν τὸ βάρος στὴν ἐπανάληψη καὶ στὴν ποσότητα καὶ ὄχι στὸ […]


Γιὰ τοὺς ἀγγέλους 1

Εἶπε ὁ Γέροντας σὲ κάποιον: — Νὰ μὴ στενοχωριέσαι. Θὰ κάνεις τὶς προσευχές σου, θὰ λὲς γλυκόλογα τοῦ Χριστοῦ. Θὰ ζητᾶς ἀνυψώσεις μέσῳ τῶν ἁγίων ἀγγέλων («τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω;» Ψαλμ. 54, 7). Μεταφέρουν τὸν ἁγιασμὸ οἱ ἄγγελοι. Μόνο αὐτοὶ μποροῦν νὰ δοξάζουν τόσο τὸν Θεό. Εἶναι εἰδικὰ φῶτα, τοῦ […]


Ὁ Ὅσιος Πορφύριος μᾶς μαθαίνει νὰ λέμε τὴν εὐχή

Ἕνα ἀπόγευμα ξεκινήσαμε μιὰ παρέα γιὰ τὰ Καλλίσια. Ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, στὴν αὐλή, συναντήσαμε πλῆθος προσκυνητῶν ποὺ περιμέναν. Ἤμασταν τελευταῖοι. Ὅταν ἦλθε ἡ σειρά μας, εἶχε νυχτώσει. Τὸν εἴδαμε ἕνας-ἕνας καὶ ὅταν τελειώσαμε, ὁ Γέροντας μᾶς ξεπροβόδισε ὣς ἔξω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι. Ἂν καὶ κατάκοπος, ἔδειχνε εὐδιάθετος. Ἦταν μιὰ ὄμορφη καλοκαιρινὴ […]


Τὸ πνευματικὸ χάδι τῆς προσευχῆς

Κάθε φορὰ ποὺ ὁ Γέροντας μιλοῦσε γιὰ τὴν προσευχή, ἀντιλαμβανόμουν ὅτι δὲν ἐννοοῦσε μιὰ προσπάθεια ἐπιδερμικὴ καὶ ἀποσπασματική, ἀλλὰ βαθιὰ καὶ διαρκή. Κάποτε ἀντιμετωπίζοντας τὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ μιᾶς γνωστῆς στὸν Γέροντα καὶ σὲ μένα μητέρας, ἡ ὁποία μοῦ ζήτησε νὰ τὸν ρωτήσω σχετικά, μοῦ εἶπε: – Τὸ παιδὶ ἔχει ἕνα ἐσωτερικὸ πρόβλημα καὶ γι᾿ αὐτὸ […]


Ὁ Γέροντας μᾶς μαθαίνει νὰ λέμε τὴν εὐχή

Ἕνα ἀπόγευμα ξεκινήσαμε μιὰ παρέα γιὰ τὰ Καλλίσια. Ἔξω ἀπὸ τὸ κελὶ τοῦ Γέροντα, στὴν αὐλή, συναντήσαμε πλῆθος προσκυνητῶν ποὺ περίμεναν. Ἤμασταν τελευταῖοι. Ὅταν ἦλθε ἡ σειρά μας, εἶχε νυχτώσει. Τὸν εἴδαμε ἕνας ἕνας κι ὅταν τελειώσαμε, ὁ Γέροντας μᾶς ξεπροβόδισε ὣς ἔξω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι. Ἂν καὶ κατάκοπος, ἔδειχνε εὐδιάθετος. Ἦταν μιὰ ὄμορφη καλοκαιρινὴ […]


Μεγάλη ἡ βοήθεια τῆς νυκτερινῆς προσευχῆς

Σὲ μιὰ ἐπίσκεψή μου στὸν Γέροντα, θυμήθηκα καὶ τοῦ ἀνέφερα ἕνα ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὴν προσευχή, ποὺ ἔλεγε: «Ὅπως ἡ νυκτερινὴ προσευχὴ τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Σίλα ἄνοιξε τὶς θύρες τῆς φυλακῆς, ἔτσι καὶ ἡ νυκτερινὴ προσευχὴ τῶν Χριστιανῶν ἀνοίγει τὶς θύρες τοῦ οὐρανοῦ». Ὁ Γέροντας ἐνθουσιάσθηκε, μόλις τὸ ἄκουσε. — Πολὺ […]

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου

Στὶς στενοχώριες καὶ στὶς δυσκολίες

– Στὴ στενοχώρια του καὶ στὴ δυσκολία του, ἀναγκάζεται κανεὶς νὰ καταφύγει στὸν Θεό. – Ναί. – Νὰ ἐκτείνει τὰς χεῖρας καὶ νὰ ζητήσει τὸ ἔλεός του: « Ἐν θλίψεσι ἐκέκραξα πρὸς Κύριον καὶ ἐπήκουσέ μου». – Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα… Πώ, πώ, πώ… – Ἤτανε πολὺ σπουδαῖα καὶ συγκινητικότατα, Γέροντα, αὐτὰ ποὺ εἴπατε. – […]


Εἶδα ἕνα φῶς πάνω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία

(Διήγηση 14-17.8.87) Μιὰ φορά, πᾶνε χρόνια, εἴχαμε πάει μὲ τὴν ἀδελφή μου νὰ κάνουμε μία προσευχὴ στὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ νὰ ἰδεῖτε, ρὲ παιδιὰ τώρα, γεγονὸς ἀληθινό… Τώρα μοῦ εἶπε ὁ τάδε νὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ ξέρεις ὅτι πιέζομαι νὰ λέω τέτοια. Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ ἐπαινῶ τὸν ἑαυτό μου, ἀλλὰ δὲν ἐπαινῶ τὸν ἑαυτό μου∙ […]


Ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι ποὺ ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε…

Ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι ποὺ ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε, τότε δύο πράγματα μπορεῖ νὰ συμβαίνουν: Ἢ δὲν μᾶς τὸ δίνει γιὰ τὸ καλό μας, ἢ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε πῶς καὶ πότε νὰ τοῦ τὸ ζητήσουμε, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται νὰ συμβαίνουν καὶ τὰ δύο μαζί. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρώτη περίπτωση, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ […]


Περὶ προσευχῆς. Καὶ περὶ γαστριμαργίας

Χ.Μ.Π.: Κάποια φορὰ εἶχα πάρει μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου στὸ Γέροντα Πορφύριο ἕνα Ἁγιορείτη μοναχό, πολὺ πνευματικὸ ἀσκητή. Ἡ συνομιλία τους, στὴν ὁποία ἤμουν κι ἐγὼ παρών, περιεστράφη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς προσευχῆς. Ὁ μοναχὸς ρώτησε τὸ Γέροντα Πορφύριο πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε. Ὁ Γέροντας ρώτησε μὲ τὴ σειρά του τὸ μοναχὸ πῶς προσεύχεται […]


Προσευχὴ στὸν Ἅγιο Πορφύριο. (Ἑνὸς πνευματικοῦ του παιδιοῦ)

Ἀγαπημένε μου Παππούλη. Ἅγιε πνευματικέ μου Πατέρα. Ξέρεις τώρα ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ εἶσαι πόσο εἰλικρινὰ σ᾿ ἀγαπῶ. Πολὺ ἀγάπησες, μοῦ λὲς στὴν ὑποθήκη ποὺ μοῦ ἄφησες, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Καλυβίτη καὶ ἔκανες πολλὲς προσευχὲς καὶ ἀγῶνες γιὰ νὰ τὸν μιμηθεῖς. Αὐτὸ σὲ βοήθησε πάρα πολὺ νὰ ἀγαπήσεις τὸ Θεὸ καὶ πέρασες ἐδῶ καλά, […]


Ἡ προσευχὴ δὲ μετριέται

Συστηματικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴ νοερὰ προσευχὴ προϋποθέτει, κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, πρῶτον, ἔμπειρο Γέροντα ποὺ θὰ παρακολουθεῖ τὸν ἀσκούμενο, καὶ δεύτερον, ψυχὴ καθαρὴ ἀπὸ ἐγωισμό, μνησικακία, ἀντιπάθειες, θέλημα, κενοδοξία καὶ τὰ παρόμοια. Πολὺ τόνιζε τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν παραδεδομένων ἀκολουθιῶν, γιὰ τὸ διάβασμα τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὥστε ἡ συμβουλή […]


Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου

“Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου”

Στὴν Μονὴ Βελλᾶς μπαίνουμε σὲ μιὰ παλιὰ ἐκκλησία μὲ τοιχογραφίες. Τὶς θαυμάζουμε, ἐνῶ ὁ Γέροντας χάνεται στὸ ἱερό. Εἶμαι μόνη στὸ ἕνα κλίτος, οἱ ἄλλοι στὸ ἄλλο. Σὲ λίγο ἔνιωσα μιὰ εὐωδία. «Τώρα νιώθεις καὶ εὐωδιές!», εἰρωνεύτηκα τὸν ἑαυτό μου. Ἡ ἐκκλησία παλιά, δὲν λειτουργεῖται.  Ὅσο περνᾶνε τὰ λεπτὰ ἡ εὐωδία δυναμώνει. Κοιτάζω γύρω-γύρω. Νιώθω […]


Προσευχὴ καὶ ἀρρώστια

Νὰ μὴν προσεύχεσαι, μοῦ λέει μιὰ φορά, νὰ σοῦ πάρει ὁ Θεὸς τὶς διάφορες ἀρρώστιες, ἀλλὰ νὰ εἰρηνεύεις μὲ τὴ νοερὴ προσευχὴ κάνοντας ὑπομονή. Ἔτσι ὠφελεῖσαι πάρα πολύ». «Νὰ μὴν παρακαλᾶς, μοῦ εἶπε συγκεκριμένα, τὸ Θεὸ νὰ σοῦ παίρνει τὶς διάφορες ἀρρώστιες, οὔτε νὰ τὸν ἐκβιάζεις στὴν προσευχή σου γι᾿ αὐτές, ἀλλὰ νὰ τὶς ὑπομένεις […]


Συμβουλὲς σ’ ἕνα παιδίατρο

— Πῶς ἐξετάζεις τὰ παιδιά; — Ἔτσι… — Ἄκουσε νὰ σοῦ πῶ. Τὴν ὥρα ποὺ ἐξετάζεις τὸ κάθε παιδάκι θὰ κάνεις μέσα σου ἔνθερμη προσευχὴ μὲ ἀγάπη: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησε τὸν δοῦλο σου». (Καὶ λέγοντας αὐτὰ ἔπαιρνε βαθιὰ εἰσπνοή, ἄνοιγε τὰ χέρια του). Νά ἔτσι, μὲ ἀνοιχτὴ καρδιὰ θὰ παρακαλεῖς γιὰ τὸ κάθε παιδάκι. […]