Ὁ πατὴρ Πορφύριος. Ο διορατικός, ο προορατικός, ο ιαματικός


Ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι ποὺ ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε…

Ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι ποὺ ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε, τότε δύο πράγματα μπορεῖ νὰ συμβαίνουν: Ἢ δὲν μᾶς τὸ δίνει γιὰ τὸ καλό μας, ἢ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε πῶς καὶ πότε νὰ τοῦ τὸ ζητήσουμε, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται νὰ συμβαίνουν καὶ τὰ δύο μαζί. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρώτη περίπτωση, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ […]


O operaţie fără anestezie

C„ u credinţa, Anarghire, poţi înfăptui lucruri incredibile. Desigur, noi nu avem destulă credinţă ca să putem muta şi munţii. Nici nu putem înfăptui mari mi-nuni, precum înfăptuiesc sfinţii lui Dumnezeu, prin Harul Domnului nostru. Putem, totuşi, şi noi păcătoşii, aşa ca mine, atunci cînd ne punem nădejdea în Hristos, să izbîndim lucruri minunate şi […]


When God does not give us something that we persistently ask for… 1

When God does not give us something that we persistently ask for, two things may happen: either He does not give it to us for our benefit, or we do not know how to ask for it. Both could happen. As for the first case, nobody knows why; the will of God is unfathomable. So […]


Когда Бог нам что-то не дает…

– Когда Бог нам что-то не дает, а мы продолжаем от Него упорно требовать, то Он молчит. И это случается по двум причинам: либо Он нам не дает чего-то ради нашего блага, либо мы не знаем, что и когда просить у Него. Не исключено, что в данном случае обе причины совпадают. Что касается первой причины, […]


Ἐπέμβαση χωρὶς νάρκωση

— Μὲ τὴν πίστη, παιδί μου Ἀνάργυρε, μπορεῖς νὰ κάνεις τὰ ἀδύνατα, δυνατά. Βέβαια, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τόσο μεγάλη πίστη, γιὰ νὰ μετακινήσουμε ἀκόμη καὶ βουνά. Οὔτε νὰ κάνουμε μεγάλα θαύματα, ποὺ κάνουν οἱ  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν Χάρη τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ. Μποροῦμε, ὅμως, καὶ ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί, ὅπως εἶμαι ἐγώ, ὅταν ἀκουμπίσουμε […]


Exemplul ascultării

Unul dintre multele daruri ce împodobeau firea Părintelui Porfirie era ascultarea. Într-o zi, în loc să-mi vorbească direct despre valoarea ascultării, cu care nu mă prea împăcam, începu să-mi spună acestea: „Pe cînd eram încă monah, fiind cam de vîrsta ta, am aflat că într-o chilie trăia un bătrîn ciudat. Toţi ucenicii care se duseseră […]