Λόγος και Ύπαρξη τ. Ε’.


Λόγος και Ύπαρξη τ. Ε'. Σχόλια στους Αποστόλους Εορτών Αγίων(Σχόλια στους Αποστόλους Εορτών Αγίων)

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρονολογία Έκδοσης: 01 2003
Σχήμα: 17×24
Σελίδες: 384

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τόμοι της σειράς «Λόγος και Ύπαρξη» αναλύουν και σχολιάζουν τα ευαγγελικά αναγνώσματα και τα αποστολικά κείμενα που διαβάζονται στις εκκλησίες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις 50 από τις πιο γνωστές ετήσιες εορτές αγίων της εκκλησίας μας. Ο παρών τόμος περιέχει σχόλια στον “Απόστολο” εορτών Αγίων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13
1. ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ
(16 Σεπτεμβρίου) (β’ Κορ. στ’ 1-10).
«Σέ Νυμφίε μου ποθώ, καί Σέ ζητούσα αθλώ» 15
2. ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
(23 Σεπτεμβρίου) (Γαλ. δ’ 22-27).
«Προφήτης και Πρόδρομος, ο μύστης της Χάριτος» 22
3. ΘΕΚΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(24 Σεπτεμβρίου) (Β’ Τιμ. γ’ 10-15).
«Οι ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» 30
4. Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
(26 Σεπτεμβρίου) (Α’ Ίω. δ’ 12-19).
«Ο Ιωάννης, ο θεατής των αρρήτων αποκαλύψεων»
5. ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
(3 ‘Οκτωβρίου) (Πράξ. ιζ’ 16-34).
«Οι εν Χριστώ θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως» 44
6. ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(4 Οκτωβρίου) (Εβρ.ζ’ 26-28 – η’ 1-2).
«Ότι ζω (Κύριος) και υμείς ζήσεσθε» (Ίω. ιδ’ 19) 52
7. ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ
(6 Οκτωβρίου) (Α’Κορ. δ’ 9-16).
«Ο πεπληρωμένος της Θείας Χάριτος Απόστολος» 59
8. ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(18 Οκτωβρίου) (Κολ. δ’ 5-11).
«Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός» 66
9. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ-ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ
(20 Οκτωβρίου) (Γαλ. ε’ 22-26, στ’ 1-2).
« Όσοι Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι είσιν υιοί Θεού» 74
10. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
(23 Οκτωβρίου) (Γαλ. α’ 11-19).
«Καυχάσθω ο αδελφός ο ταπεινός εν τω ύψει αυτού» 81
11. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (26 Οκτωβρίου) (Β’ Τιμ. β’ 1-10).
Ο όντως στρατιώτης και καθαιρέτης των εχθρών» 89
12. ΑΓΙΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
(1η Νοεμβρίου) (Α’ Κορ. ιβ’ 27-31, ιγ’ 1-8).
«Μακάριον εστί διδόναι η λαμβάνειν» (Πράξ. κ’ 35) 95
13. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ
(8 Νοεμβρίου) (Εβρ.β’ 2-10).
«Ταις υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς» 102
14. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ
(9 Νοεμβρίου) (Εφεσ. ε’ 8-19).
«Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε… εν πνεύματι πραότητος» 109
15. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (12 Νοεμβρίου) (Β’. Κορ. θ’ 6-11).
«Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός» (Β’ Κορ. θ’ 7) 116
16. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ (13 Νοεμβρίου) (Έβρ, ζ’ 26-28, η’ 1-2).
«Ο το παν συνεχών εστίν ο Χριστός» 123
17. ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ
(14 Νοεμβρίου) (Α’ Κορ. δ’ 9-16).
«Ο θεοπρόβλητος αλιεύς ανθρώπων, Σταυρού αγκίστρω κόσμον
ανείλκυσας» 131
18. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
(16 Νοεμβρίου) (Ρωμ. ι’ 11-21, ία’ 1-2).
«Εξήλθεν ο φθόγγος αυτού εις την οικουμένην» 138
19. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΣΟΦΟΥ (25 Νοεμβρίου) (Γαλ. γ’ 23-29, δ’ 1-5).
«Τη θεία σοφία την πλάνην εμείωσε» 145
20. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
(30 Νοεμβρίου) (Α’ Κορ. δ’ 9-16).
«’Οτι προσήγαγεν ημάς εις έπίγνωσιν Χριστού» 153
21. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (4 Δεκεμβρίου) (Γαλ. γ’ 23-29, δ’ 1-5).
«Τας παγίδας του εχθρού συνέτριψε, βοήθεια του Σταυρού» 160
22. ΣΑΒΒΑ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ
(5 Δεκεμβρίου) (Γαλ. ε’ 22-26, στ’ 1-2).
«Κρήνη, η βρύουσα ιάσεων πελάγη» 167
23. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (6 Δεκεμβρίου) (Εβρ.ιγ’ 17-21).
«Νίκη του πιστού λάου ανεδείχθης, Νικόλαε» 175
24. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (12 Δεκεμβρίου) (Εφεσ. ε’ 8-19),
«Την πίστιν ετράνωσε, τη σοφία του Πνεύματος» 182
25. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
(15 Δεκεμβρίου) (Β’ Τιμ. α’ 8-18).
«Την καλήν παραθήκην φύλαξον διά Πνεύματος ‘Αγίου»
(Β’ Τιμ. α’ 14) 189
26. ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔ1ΑΚΟΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ (27 Δεκεμβρίου) (Πράξ. στ’ 8-15, ζ’ 1-5, 47-60).
«Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην» 196
27. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (1η Ιανουαρίου) (Κολ. β’ 8-12).
«Πάντων των Πατέρων διδασκαλίας υπόδειγμα» 204
28. Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (7 Ιανουαρίου) (Πράξ. ιθ’ 1-8).
«Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας» 211
29. ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
(17 Ιανουαρίου) (Εβρ.ιγ’ 17-21).
«Ο επί γης άγγελος και εν ουρανοίς άνθρωπος του Θεού» 219
30. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (18 Ιανουαρίου) (Εβρ. ιγ’ 7-17).
«Χριστού οί ποιμάναντες, τον λαόν θείοις δόγμασι» 226
31. ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
(20 Ιανουαρίου) (Β’ Κορ. δ’ 6-15).
«Ο διαλάμψας ισάγγελος, βίας κανών αρετής» 234
32. ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ-ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ (22 Ιανουαρίου) (Β’ Τιμ. α’ 3-9).
« Αναζωπυρείν το χάρισμα της ανυπόκριτου πίστεως» 241
33.ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ (25 Ιανουαρίου) (Εβρ. ζ’ 26-28, η’ 1-2).
«Ο πανθαύμαστος σπορεύς των ορθών δογμάτων» 248
34. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥ-
ΣΟΣΤΟΜΟΥ (27 Ιανουαρίου) (Εβρ. ζ’ 26-28, η’ 1-2).
«Ο επίγειος Άγγελος και ουράνιος άνθρωπος» 255
35.ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
(30 Ιανουαρίου) (Εβρ. ιγ’ 7-16).
«Τα μεγάλα προπύργια της Εκκλησίας» 263
36. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
(10 Φεβρουαρίου) (Β’ Τιμ. β’ 1-10).
«Ο Αγιος αγιασθήτω έτι» 271
37. ΜΝΗΜΗ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (24 Φεβρουαρίου) (Β’ Κορ. δ’ 6-15).
«Ο Ιωάννης ήλθεν, ίνα μαρτυρήση περί του φωτός» 278
38. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
(9 Μαρτίου) (Εβρ.ιβ’ 1-10).
«Τοσούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος Μαρτύρων» 285
39. ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
(23 Απριλίου) (Πράξ. ιβ’ 1-11).
«Ο γνήσιος φίλος του Χριστού και αστήρ φαεινότατος» 294
40. ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
(8 Μαΐου) (Α’ Ίω. α’ 1-7).
«Ο Θεολόγος και φίλος του Χριστού» 301
41. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ
ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (21 Μαΐου) (Πράξ. κστ’ 1.12-21).
«Ο εν βασιλεύσιν Απόστολος του Κυρίου» 308
42. ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
(24 Ιουνίου) (‘Ρωμ. ιγ’ 11-14. ιδ’ 1-4).
«Άνθρωπος μεν τη φύσει, Άγγελος δε τον βίον υπάρχων».  317
43. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥ-
ΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (29 Ιουνίου) (Β’ Κορ. ια’ 21-33,’ β’ 1-9).
«Ή στερρότητα του Πέτρου και η σοφία του Παύλου» 325
44. Η ΣΥΝΑΞΪΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
(30 Ιουνίου) (Α’ Κορ. δ’ 9-16).
«Οί φίλοι και τα τίμια σκεύη του Χριστού» 335
45. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
(17 Ιουλίου) (Γαλ. γ’ 23-29, δ’ 1-5).
«Και θνήσκω υπέρ σου, ίνα και ζήσω εν σοί» 342
46. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ
(20 Ιουλίου) (Ίακ. ε’ 10-20).
«Ο δεύτερος Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού» 349
47. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
(25 Ιουλίου) (Γαλ. δ’ 22-27).
«Ευφράνθη στείρα η ου τίκτουσα» 356
48. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(26 Ιουλίου) (Γαλ. γ’ 23-29, δ’ 1-5).
«Τον Δεσπότην Χριστόν όλοψύχως ποθήσασα, έτυχες στεφάνων» 364
49. ΑΠΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΑ
ΜΑΤΙΚΟΥ (27 Ιουλίου) (Β’ Τιμ. β’ 1-10).
«Ο στεφανηφόρος και αήτηττος στρατιώτης του Χριστού» 371
50. ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
(29 Αυγούστου) (Πράξ. ιγ’ 25-32).
«Ανεδείχθη όντως και Προφητών σεβασμιώτερος» 378