Εὐχὴ Πασχαλινὴ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου


“Εὔχομαι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ ἀναστήσει μέσα στὶς ψυχές μας κάθε εὐγενὲς καὶ ὡραῖο συναίσθημα, νὰ μᾶς ὁδηγήσει ὅλους πρὸς ἁγιωσύνην καὶ νὰ κοιμήσει τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Αὐτὸ ζητάει ὁ Κύριος καὶ αὐτὰ εὐχόμαστε: ἡ Ἀνάστασίς Του νὰ βοηθήσει, νὰ εὐδοκήσει νὰ κατατροπώσομε καὶ νὰ θανατώσομε τὸν παλαιὸν ἡμῶν ἄνθρωπον, νὰ γίνομε ἄξιοι τῆς  Ἐκκλησίας Του.
Βέβαια!   Ἔτσι εὐχόμαστε, ὁ Κύριος νὰ μᾶς βοηθήσει.

Χρόνια Πολλά! Χριστὸς Ἀνέστη!”

 

----------------------------

Πληροφορίες γιὰ τοὺς τίτλους τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ