Λόγος και Ύπαρξη τ. Ε’.


(Σχόλια στοὺς Ἀποστόλους Ἑορτῶν Ἁγίων)

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρονολογία Έκδοσης: 01 2003
Σχήμα: 17×24
Σελίδες: 384

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ὁ πέμπτος καὶ τελευταῖος τόμος τῆς σειρᾶς ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ἀναφέρεται στὰ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα, ποὺ διαβάζει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς ἑορτὲς τῶν Ἁγίων Της.
Καὶ στὸν παρόντα τόμο ἀκολουθεῖται ἡ ἴδια σειρὰ παραθέσεως τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, ὅπως καὶ στὸν Δ΄ τόμο τῆς σειρᾶς. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα στὴν ἐπιλογὴ τῶν ἱερῶν ἀναγνωσμάτων εἶναι ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀντιστοιχία τοῦ περιεχομένου τῶν ἱερῶν κειμένων μὲ τὴν ἁγία ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὴν θαυματουργία τῶν Ἁγίων μας.
Σὲ ὁρισμένες ἑορτὲς Ἁγίων διαβάζεται ἡ ἴδια ἀποστολικὴ περικοπή. Στὸ σχολιασμὸ ἐπιχειρεῖται κάποια διεύρυνση καὶ ἐμβάθυνση τοῦ ἀποστολικοῦ κειμένου. Συγχρόνως ὅμως συμπληρώνεται ὁ σχολιασμὸς μὲ Πατερικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἐπίσης παραπέμπεται ὁ ἀναγνώστης γιὰ πληρέστερη ἐνημέρωση καὶ στὶς ἀντίστοιχες ἑνότητες τοῦ ἰδίου ἢ καὶ προηγουμένων τόμων τῆς σειρᾶς μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13
1. ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ (16 Σεπτεμβρίου) (Β΄ Κορ. στ΄ 1-10). «Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ Σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ» 15
2. ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ (23 Σεπτεμβρίου) (Γαλ. δ΄ 22-27). «Προφήτης καὶ Πρόδρομος, ὁ μύστης τῆς Χάριτος» 22
3. ΘΕΚΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (24 Σεπτεμβρίου) (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15). «Οἱ εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» 30
4. Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ (26 Σεπτεμβρίου) (Α΄ Ἰω. δ΄ 12-19). «Ὁ Ἰωάννης, ὁ θεατὴς τῶν ἀρρήτων ἀποκαλύψεων» 37
5. ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ (3 Ὀκτωβρίου) (Πράξ. ιζ΄ 16-34). «Οἱ ἐν Χριστῷ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως» 44
6. ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (4 Ὀκτωβρίου) (Ἑβρ. ζ΄ 26-28 – η΄ 1-2). «Ὅτι ζῶ (Κύριος) καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε» (Ἰω. ιδ΄ 19) 52
7. ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ (6 Ὀκτωβρίου) (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16). «Ὁ πεπληρωμένος τῆς Θείας Χάριτος Ἀπόστολος» 59
8. ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (18 Ὀκτωβρίου) (Κολ. δ΄ 5-11). «Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός» 66
9. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ-ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ (20 Ὀκτωβρίου) (Γαλ. ε΄ 22-26, στ΄ 1-2). « Ὅσοι Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ» 74
10. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ (23 Ὀκτωβρίου) (Γαλ. α΄ 11-19). «Καυχάσθω ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ» 81
11. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΑΗΤΟΥ (26 Ὀκτωβρίου) (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10). «Ὁ ὄντως στρατιώτης καὶ καθαιρέτης τῶν ἐχθρῶν» 89
12. ΑΓΙΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (1η Νοεμβρίου) (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-31, ιγ΄ 1-8). «Μακάριόν ἐστι διδόναι ἢ λαμβάνειν» (Πράξ. κ΄ 35) 95
13. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ (8 Νοεμβρίου) (Ἑβρ. β΄ 2-10). «Ταῖς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε ἡμᾶς» 102
14. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ (9 Νοεμβρίου) (Ἐφεσ. ε΄ 8-19). «Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε… ἐν πνεύματι πραότητος» 109
15. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (12 Νοεμβρίου) (Β΄ Κορ. θ΄ 6-11). «Ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεὸς» (Β΄ Κορ. θ΄ 7) 116
16. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ (13 Νοεμβρίου) (Ἑβρ. ζ΄ 26-28, η΄ 1-2). «Ὁ τὸ πᾶν συνέχων ἐστὶν ὁ Χριστὸς» 123
17. ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (14 Νοεμβρίου) (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16). «Ὁ θεοπρόβλητος ἁλιεὺς ἀνθρώπων, Σταυροῦ ἀγκίστρῳ κόσμον ἀνείλκυσας» 131
18. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ (16 Νοεμβρίου) (Ρωμ. ι΄ 11-21, ια΄ 1-2). «Ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ εἰς τὴν οἰκουμένην» 138
19. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΟΦΟΥ (25 Νοεμβρίου) (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5). «Τῇ θείᾳ σοφίᾳ τὴν πλάνην ἐμείωσε» 145
20. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ (30 Νοεμβρίου) (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16). «Ὅτι προσήγαγεν ἡμᾶς εἰς ἐπίγνωσιν Χριστοῦ» 153
21. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (4 Δεκεμβρίου) (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5). «Τὰς παγίδας τοῦ ἔχθρου συνέτριψε, βοηθεῖα τοῦ Σταυροῦ)» 160
22. ΣΑΒΒΑ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (5 Δεκεμβρίου) (Γαλ. ε΄ 22-26, στ΄ 1-2). «Κρήνη, ἡ βρύουσα ἰάσεων πελάγη» 167
23. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (6 Δεκεμβρίου) (Ἑβρ. ιγ΄ 17-21). «Νίκη τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀνεδείχθης, Νικόλαε» 175
24. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (12 Δεκεμβρίου) (Ἐφεσ. ε΄ 8-19). «Τὴν πίστιν ἐτράνωσε, τῇ σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος» 182
25. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (15 Δεκεμβρίου) (Β΄ Τιμ. α΄ 8-18). «Τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος Ἁγίου» (Β΄ Τιμ. α΄ 14) 189
26. ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (27 Δεκεμβρίου) (Πράξ. στ΄ 8-15, ζ΄ 1-5, 47-60). «Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην» 196
27. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (1η Ἰανουαρίου) (Κολ. β΄ 8-12). «Πάντων τῶν Πατέρων διδασκαλίας ὑπόδειγμα» 204
28. Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (7 Ἰανουαρίου) (Πράξ. ιθ΄ 1-8). « Ἰωάννης ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας» 211
29. ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (17 Ἰανουαρίου) (Ἑβρ. ιγ΄ 17-21). «Ὁ ἐπὶ γῆς ἄγγελος καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» 219
30. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (18 Ἰανουαρίου) (Ἑβρ. ιγ΄ 7-17). «Χριστοῦ οἱ ποιμάναντες, τὸν λαὸν θείοις δόγμασι» 226
31. ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (20 Ἰανουαρίου) (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15). «Ὁ διαλάμψας ἰσάγγελος, βίας κανὼν ἀρετῆς» 234
32. ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ-ΟΣΙΟΜΛΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ (22 Ἰανουαρίου) (Β΄ Τιμ. α΄ 3-9). «Ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τῆς ἀνυποκρίτου πίστεως» 241
33. ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ (25 Ἰανουαρίου) (Ἑβρ. ζ΄ 26-28, η΄ 1-2). «Ὁ πανθαύμαστος σπορεὺς τῶν ὀρθῶν δογμάτων» 248
34. ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (27 Ἰανουαρίου) (Ἑβρ. ζ΄ 26-28, η΄ 1-2). «Ὁ ἐπίγειος Ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος» 255
35. ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (30 Ἰανουαρίου) (Ἑβρ. ιγ΄ 7-16). «Τὰ μεγάλα προπύργια τῆς Ἐκκλησίας» 263
36. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (10 Φεβρουαρίου) (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10). «Ὁ Ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι» 271
37. ΜΝΗΜΗ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (24 Φεβρουαρίου) (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15). «Ὁ Ἰωάννης ἦλθεν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός» 278
38. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (9 Μαρτίου) (Ἑβρ. ιβ΄1-10). «Τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος Μαρτύρων». 285
39. ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (23 Ἀπριλίου) (Πράξ. ιβ΄ 1-11). «Ὁ γνήσιος φίλος του Χριστοῦ καὶ ἀστὴρ φαεινότατος» 294
40. ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (8 Μαΐου) (Α΄ Ἰω. α΄ 1-7). «Ὁ Θεολόγος καὶ φίλος τοῦ Χριστοῦ» 301
41. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (21 Μαίου) (Πράξ. κστ΄ 1.12-21). «Ὁ ἐν βασιλεῦσιν Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου» 308
42. ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤ1ΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (24 Ἰουνίου) (Ρωμ. ιγ΄ 11-14. ιδ΄ 1-4). «Ἄνθρωπος μὲν τῇ φύσει, Ἄγγελος δὲ τὸν βίον ὑπάρχων». 317
43. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (29 Ἰουνίου) (Β΄ Κορ. ια΄ 21-33, ιβ΄ 1-9). «Ἡ στερρότητα τοῦ Πέτρου καὶ ἡ σοφία τοῦ Παύλου» 325
44. Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (30 Ἰουνίου) (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16). «Οἱ φίλοι καὶ τὰ τίμια σκεύη τοῦ Χριστοῦ» 335
45. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (17 Ἰουλίου) (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5). «Καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί» 342
46. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ (20 Ἰουλίου) (Ἰακ. ε΄ 10-20). «Ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ» 349
47. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (25 Ἰουλίου) (Γαλ. δ΄ 22-27). «Εὐφράνθη στείρα ἡ οὐ τίκτουσα» 356
48. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (26 Ἰουλίου) (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5). «Τὸν Δεσπότην Χριστὸν ὁλοψύχως ποθήσασα, ἔτυχες στεφάνων» 364
49. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ (27 ἰουλίου) (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10). «Ὁ στεφανηφόρος καὶ ἀήτηττος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ» 371
50. ΑΠΟΤΟΜΗ Τ1ΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (29 Αὐγούστου) (Πράξ. ιγ΄ 25-32). «Ἀνεδείχθη ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος» 378