ᾈσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου


Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης) ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”

τηλ. (+30) 22950 98261,
Fax. (+30) 22950 98074
info@porphyrios.org
Παραγγελία τῆς 1χρ. ἔκδοσης καὶ ἀπὸ Amazon 

————————————————

ᾈσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Μετὰ Παρακλητικοῦ Κανόνος, Χαιρετισμῶν, Ἐγκωμίων καὶ Μουσικοῦ Παραρτήματος

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(Ἡ παροῦσα ἀκολουθία ἐνεκρίθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς, τῆς 5ης Μαΐου 2014.)

 

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ

Ἡ ἀνὰ χεῖρας ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ἐποιήθη ὑπὸ τοῦ θεολόγου καὶ φιλολόγου Εὐαγγέλου Καραδήμου ὀλίγον μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (2αν Δεκεμβρίου 1991) καὶ ἐξεδόθη τύποις τὸ 1998.

Ὁ Γέρων Πορφύριος κατετάχθη εἰς τοὺς ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δι’ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰ­κου­μενικοῦ Πατριαρχείου ληφθείσης τὴν 27ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2013 καὶ ἀνακοινωθείσης αὐθημερόν. Ἡ ἀπόφασις αὕ­τη ἐγένετο ἐνθουσιωδῶς δεκτὴ πανορθοδόξως ὑπὸ τοῦ πλη­ρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἐντὸς ὀλίγων λεπτῶν ἀπὸ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως ἤρχισαν κρουόμενοι χαρμοσύνως οἱ κώδωνες ἐκκλησιῶν εἰς πολλὰ σημεῖα τῆς γῆς καὶ ἀνεπέμφθησαν δοξολογίαι εἰς τὸν Θεόν, τὸν θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ. Τὰ προγραμματισμένα κατ’ ἐκείνας τὰς ἡμέρας εἰς διαφόρους ναοὺς μνημόσυνα τοῦ Γέροντος Πορφυρίου μετεβλήθησαν εἰς δοξολογικὰς θείας λειτουργίας εἰς τιμὴν τῆς μνήμης αὐτοῦ καὶ τὰ κόλλυβα τοῦ μνημοσύνου ηὐλογήθησαν ὡς κόλλυβα Ἁγίου. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἐκθύμως ἀπεδέχθη τὴν κατάταξιν τοῦ Γέροντος Πορφυρίου εἰς τοὺς τιμωμένους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἔσπευσεν εἰς τοὺς ναοὺς γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τὰς εὐχαριστίας του διὰ τὰς εὐεργεσίας τὰς ὁποίας ἔλαβε παρὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ ἁγίου Πορφυρίου. Ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἐξηντλήθησαν τὰ διαθέσιμα ἀντίτυπα τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς καὶ διά τοῦτο προβαίνομεν εἰς τὴν ἐπανέκδοσίν της.

Εἰς τὴν δευτέραν αὐτὴν ἔκδοσιν προσετέθη παράρτημα περιλαμβάνον τὴν μελοποίησιν καὶ διὰ χαρακτήρων τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καταγραφὴν τῶν τμημάτων αὐτῆς, τὰ ὁποῖα ἐκρίθησαν ὅτι εἶναι χρήσιμον νὰ τονισθοῦν μουσικῶς. Τὴν μελοποίησιν αὐτὴν ἔκαμε ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Δ. Κυριακόπουλος, θεολόγος, μουσικολόγος, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ.

Ἡ  ἀνὰ χεῖρας ἀκολουθία, ἂν καὶ εἶναι συντεταγμένη εἰς τὴν παραδοσιακὴν γλῶσσαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας, γίνεται εὐκόλως κατανοητή, διότι ὁ ποιήσας αὐτὴν ἔχει ἐπιλέξει ἁπλῆν σύνταξιν καὶ εὐκόλως κατανοητὸν λεξιλόγιον.

asmatiki-karadimou-a

Μουσικόν παράρτημα της Ασματικής Ακολουθίας του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ      21

Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ      21
Ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ      25
Εἰς τὸν Ὄρθρον      39
Εἰς τοὺς Αἴνους      58
Εἰς τὴν Λειτουργίαν      61

Β. ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ (Link & Pdf)       65

Γ. ΧΑΙΡΟΙΣ, ΠΑΤΕΡ ΠΟΡΦΥΡΙΕ      81

Πρόλογος τοῦ Μητροπολίτου πρώην Διδυμοτείχου καὶ Ὀρεστιάδος Κυροῦ Κωνσταντίνου      83
Προλεγόμενα τοῦ Συγγραφέα      87
Οἶκοι κδ΄ (κατ’ ἀλφάβητον) (Link)     91

 Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ      105

 Ε. ΕΓΚΩΜΙΑ       113

 ΣΤ. ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ      125

Διάφορα ἕτερα ὑμνογραφήματα      125
Μεγαλυνάρια      125
Προσόμοια      127
Τροπάρια εἰς διαφόρους ἤχους      128
Ἕτερα τροπάρια εἰς διαφόρους ἤχους      133

Ζ. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ      135

Εἰς τὸν Μικρὸν Ἑσπερινόν      137
Εἰς τὸν Μεγάλον Ἑσπερινόν      147
Εἰς τὸν Ὄρθρον      195

Ἐκδόσεις τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου      207