Did the Martyrs Feel Pain?

The Elder said to me, “There was a fel­low here a little while ago who asked me if the martyrs felt pain during their torture? He was saying that God gave them pa­tience and they endured the many tortures.” “To this I responded that, as a human be­ing, one cannot stand pain. Neither could they […]

The-Divine-Flame-Elder-Porphyrios-Lit-In-My-Heart-2013-amazon

osios-porphyrios-tyxh-sm

Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Θεοῦ δὲν δίνονται στὴν τύχη 1

Σὲ μερικὰ ὑποβαλλόμενα ἐρωτήματα, ἡ ἀπάντηση τοῦ Γέροντα, ἔμοιαζε μὲ ψυχρολουσία, ὅπως: «Ἐσὺ μόνος σου θὰ δεῖς καὶ θ᾿ ἀποφασίσεις μὲ δική σου εὐθύνη». Βλέποντας ὅμως, τὴν ἀδυναμία σου καὶ πρὶν σὲ πολεμήσει ὁ διάβολος μὲ τὴν ταραχὴ καὶ τὴν ἀπόγνωση, ἐρχόταν ἀρωγός σου καί, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, σοῦ ἔδινε τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα, ποὺ σὲ […]


Ψαλλόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς (γιὰ 31-05-2015 – pdf & mp3)

Τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» προσφέρει  δωρεάν, γιὰ κάθε ἑπόμενη Κυριακὴ τοῦ ἔτους, τὰ “Ψαλλόμενα Κυριακῆς”. Πρόκειται γιὰ συντεταγμένες φυλλάδες ποὺ περιέχουν ὅλα τὰ ψαλλόμενα σὲ μουσικὴ σημειογραφία καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἀναγιγνωσκόμενα τῆς ἑπόμενης Κυριακῆς. Ἐπιπλέον παρέχονται καὶ οἱ ἠχογραφήσεις βάσει τῶν ὁποίων συνετάχθησαν οἱ μουσικὲς καταγραφές, κατὰ τὸ ὕφος τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως. Ἡ τακτικὴ δημοσίευσις τῶν συντεταγμένων φυλλάδων θὰ γίνεται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας γιὰ […]

Ψαλλόμενα Κυριακής (φυλλάδες porphyrios.net)

Saint Porphyrios of Kavsokalyvia

O operaţie fără anestezie

C„ u credinţa, Anarghire, poţi înfăptui lucruri incredibile. Desigur, noi nu avem destulă credinţă ca să putem muta şi munţii. Nici nu putem înfăptui mari mi-nuni, precum înfăptuiesc sfinţii lui Dumnezeu, prin Harul Domnului nostru. Putem, totuşi, şi noi păcătoşii, aşa ca mine, atunci cînd ne punem nădejdea în Hristos, să izbîndim lucruri minunate şi […]


When God does not give us something that we persistently ask for… 1

When God does not give us something that we persistently ask for, two things may happen: either He does not give it to us for our benefit, or we do not know how to ask for it. Both could happen. As for the first case, nobody knows why; the will of God is unfathomable. So […]

Sun and Wispy Clouds Over Mountains ca. 2001 Toyama, Japan

Sun and Wispy Clouds Over Mountains ca. 2001 Toyama, Japan

Когда Бог нам что-то не дает…

– Когда Бог нам что-то не дает, а мы продолжаем от Него упорно требовать, то Он молчит. И это случается по двум причинам: либо Он нам не дает чего-то ради нашего блага, либо мы не знаем, что и когда просить у Него. Не исключено, что в данном случае обе причины совпадают. Что касается первой причины, […]


About the Medicines

“Elder, I often take medicines and I feel I am not acting right since you don’t drink even coffee.” “I’ve told you about this on another occa­sion. When the Christian surrenders himself to trust in the Lord, it calms the internal organs. The result of this action is the normal function­ing of the organs and […]

The-Divine-Flame-Elder-Porphyrios-Lit-In-My-Heart-2013-amazon

Agios-Porphyrios

Ἐπέμβαση χωρὶς νάρκωση

— Μὲ τὴν πίστη, παιδί μου Ἀνάργυρε, μπορεῖς νὰ κάνεις τὰ ἀδύνατα, δυνατά. Βέβαια, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τόσο μεγάλη πίστη, γιὰ νὰ μετακινήσουμε ἀκόμη καὶ βουνά. Οὔτε νὰ κάνουμε μεγάλα θαύματα, ποὺ κάνουν οἱ  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν Χάρη τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ. Μποροῦμε, ὅμως, καὶ ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί, ὅπως εἶμαι ἐγώ, ὅταν ἀκουμπίσουμε […]


Exemplul ascultării

Unul dintre multele daruri ce împodobeau firea Părintelui Porfirie era ascultarea. Într-o zi, în loc să-mi vorbească direct despre valoarea ascultării, cu care nu mă prea împăcam, începu să-mi spună acestea: „Pe cînd eram încă monah, fiind cam de vîrsta ta, am aflat că într-o chilie trăia un bătrîn ciudat. Toţi ucenicii care se duseseră […]

Kalliatsos-Roumaniko-Parintele-Porfirie-Stravazatorul-Inaintevazatorul-Tamaduitorul-amazon-roumaniko-edition-1-2015

theiki-floga-Russian_Божественное-Пламя-Зажженное-в-Моем-Сердце-Старцем-Порфирием

О лекарствах

Геронта, принимаю часто лекарства и обличаюсь совестъю, что вы и кофе не пьёте. – Я тебе уже говорил в прошлый раз. Когда христианин предаёт самого себя с доверием Господу, то Он умиротворяет внутренний организм, и в результате органы и железы действуют правильно, и, как следствие, мы опять здоровы и не имеем хлопот. Так как грех, […]


I Went to Him Mentally and Told Him….

“Nowdays my legs have a tendency to go numb and they don’t allow me to walk. I only take a few steps. I forget easily. I don’t ask God to make me well. I only ask Him to forgive my sins. I often think of you and pray for you saying the prayer for you: […]

The-Divine-Flame-Elder-Porphyrios-Lit-In-My-Heart-2013-amazon

Sun and Wispy Clouds Over Mountains ca. 2001 Toyama, Japan

Ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι ποὺ ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε…

Ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι ποὺ ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε, τότε δύο πράγματα μπορεῖ νὰ συμβαίνουν: Ἢ δὲν μᾶς τὸ δίνει γιὰ τὸ καλό μας, ἢ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε πῶς καὶ πότε νὰ τοῦ τὸ ζητήσουμε, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται νὰ συμβαίνουν καὶ τὰ δύο μαζί. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρώτη περίπτωση, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ […]


Τὸ βάθος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας

Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ φτάσει στὸν Θεό, ἂν δὲν περάσει ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους. Ν’ ἀγαπᾶμε, νὰ θυσιαζόμαστε γιὰ ὅλους ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς νὰ ζητᾶμε ἀνταπόδοση. Τότε ἰσορροπεῖ ὁ ἄνθρωπος. Μιὰ ἀγάπη ποὺ ζητάει ἀνταπόδοση εἶναι ἰδιοτελής. Δὲν εἶναι γνήσια, καθαρή, ἀκραιφνής. Νὰ τοὺς ἀγαπᾶτε καὶ νὰ τοὺς συμπονᾶτε ὅλους. “Καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα […]

Jesus-Christ

theiki-floga-Russian_Божественное-Пламя-Зажженное-в-Моем-Сердце-Старцем-Порфирием

Лошадка святого Георгия

Став монахом, я не прекратил общения со Старцем, он руководил мной уже по телефону из своей келлии в Милеси. Один раз я говорю ему: – Когда я был в миру, помогал многим бедным. Сейчас знаю людей, которые страдают, и не могу им помочь и переживаю. – Смотри. Так же страдал и я, когда был на […]


Give Yourself to Christ

I was worried and he counseled me. “Didn’t I tell you on another occasion that when you completely open your heart to the Lord, without reservations, the Lord will enter it and make it incapable of sinning? Did you understand? You become incapable of evil. When the Lord loves us in the depths of our […]

The-Divine-Flame-Elder-Porphyrios-Lit-In-My-Heart-2013-amazon

Gerontas-Porphyrios-Theotokos

How Saint Porphyrios stopped a bad habit when he was a child

According to his narration based on recent notes: “When I was seven years old I would say: “Go to hell.” An uncle of mine, Gregory, heard me and said to me: “You are sinning very much, Evangele. It is a very big sin to send the creations of God to hell.” I said: “What can […]